Monday, June 28, 2010

As-Salafus Soleh Ikutan KitaPengertian As-Salafus Soleh

As-Salafus Soleh dari sudut bahasa bermakna para pendahulu yang soleh. Yang dimaksudkan dengan istilah as-Salafus Soleh adalah para pendahulu kaum muslimin dari kalangan sahabat nabi,tabi'in(para murid sahabat) dan tabi'ut tabi'in(para murid tabi'in). Dengan demikian as-Salafus Soleh adalah tiga generasi awal dari kaum muslimin.


Dalil-dalil daripada Al-Qur'an Al-Karim

Di dalam Al-Qur'an, surah at-Taubah ayat 100 yang ertinya :

"Dan generasi yang terdahulu dan pertama (masuk Islam) dari kalangan kaum muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah telah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yag mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung."

Ayat tersebut menetapkan bahawa redha Allah dan syurga-Nya itu bagi sahabat nabi (muhajirin dan ansar) dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini menunjukkan bahawa syurga itu di capai dengan cara mengikuti pemahaman sahabat dalam perkara din(agama), maka mengikuti mereka merupakan suatu kewajipan.

Di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang ertinya :

"Kalian adalah umat terbaik yang di tampilkan untuk manusia, kalian telah memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran dan beriman kepada Allah."

Ketika ayat ini turun, lafaz kalian di tujukan kepada sahabat nabi, maka ayat tersebut menetapkan bahawa sahabat adalah generasi yang terbaik dalam perkara agama. Penetapan Allah swt terhadap diri mereka sebagai generasi terbaik, menunjukkan pemahaman sahabat dalam perkara din,dalam perkara akidah mahupun amal, kerana tidaklah seseorang itu mengikuti dan meneladani kecuali yang telah di tetapkan oleh-Nya sebagai generasi terbaik dari umat ini.


Maka orang-orang yang mengikuti sahabat dalam beragama akan menjadi bahagian dari kelompok sahabat, menjadi sebahagian dari umat terbaik yang telah di tampilkan oleh Allah swt, dengan demikian makna umat terbaik berlaku bagi sahabat nabi dan semua orang yang mengikuti pemahaman mereka dalam perkara din(agama).


Dalil daripada Sunnah

Rasulullah saw bersabda yang ertinya:

"Sebaik-baik manusia adalah generasiku - iaitu sahabat nabi -, kemudian orang-orang sesudah mereka - iaitu tabi'in -, kemudian orang-orang sesudah mereka - iaitu tabiut tabbi'in -. Sesudah itu akan datang satu kaum yag kesaksian mereka mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya."

(HR. Bukhari IV/189, Muslim VII/184-185, Ahmad I/424, dan lain-lain)

Penetapan Rasulullulah saw terhadap tiga generasi awal kaum muslimin (generasi as-Salafus Soleh) sebagai sebaik-baik manusia menunjukkan kewajipan mereka kepada orang-orang setelahnya untuk mengikuti mereka dalam perkara din kerana yang dapat dijadikan ikutan hanyalah sebaik-baik manusia.

Wallahu'a'alam.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...